Atgriešanas noteikumi - Inter Cars interneta veikals

Atgriešanas noteikumi - Inter Cars interneta veikals


1.     Pircēja (lietotāja) tiesības atcelt Līgumu

1.1.        Pircēja tiesības veikt pirkumus E-veikalā ir saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – MK) un šo MK 19.punkta kārtībā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, paziņojot par to Pārdevējam, izņemot MK 22.punkta minētājos gadījumos.

1.2.        Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kas ir juridiskās personas, tostarp persona, kas iegādājusies Preces, ne patēriņa vajadzībām saskaņā PTAL 12.punktu. Šis punkts neattiecas uz Preces garantijas iestāšanās gadījumiem.

1.3.        Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, kad ir iestājies viens no MK 22.punktā minētajiem apakšpunktiem, tai skaitā:

1.3.1.     pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan Preci, gan pakalpojumu;

1.3.2.     Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

1.3.3.     Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

1.3.4.     Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

1.3.5.     Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

1.3.6.     Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

1.3.7.     Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

1.4.        Pircējs informē Pārdevēju par Līguma anulēšanu, izmantojot vienu no sekojošajiem veidiem:

1.4.1.     aizpildot  atteikuma formu, kas atrodas E-veikala sadaļā “Atgriešanas noteikumi”.

1.4.2.     sniedzot skaidru paziņojumu (iesniegumu), kurā izklāstīts viņa lēmums atkāpties no Līguma un kas atbilst PTAL un MK noteikumiem.

1.5.        Paziņojuma veidi kas minēti 1.4. punktā par atteikšanos tiek nosūtīts uz e-pastu:
e-veikals@intercars.eu. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Parakstītu 1.4.punkta minēto formu vai iesniegumu Pircējs atgriež kopā ar Precēm Pardevējam.

1.6.        Atteikuma tiesības no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā skaita, ja Pircējs (lietotājs), vai trešā persona, neskaitot Kurjeru, saņem Preces vai:

1.6.1.     ja Pircējs ir pasūtījis vairāk nekā vienu Preci pasūtījumā un Preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs (lietotājs), vai trešā persona, neskaitot Kurjeru, saņem pēdējās Pasūtījumā esošas Preces;

1.6.2.     ja Prece tiek piegādāta vairākās partijās vai daļās - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā trešā persona, kas nav Kurjers, saņem pēdējo partiju vai daļu;

1.6.3.     ja līgums par regulāru preču piegādi - no dienas, kad Pircējs vai trešā persona,  kas nav Kurjers, saņem pirmo Preci.

1.7.        Ja Pircējs ir atteicies no Līguma, kamēr Prece vēl nav tam piegādāta, Pārdevējs pieņem Pircēja atteikumu kā Pircēja pasūtījuma atcelšanu un par to informē Pircēju uz e-pasta adresi.

1.8.        Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar MK noteikumu nr. 255., 18. punktu, Pircējs maksā Pārdevējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Pircējs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz Līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā Pircējam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

1.9.      Pārdevējam nav pienākuma segt jebkādas papildus izmaksas Pircējam, ņemot vēra to, ka Pircējs skaidri izvēlējies, jau sev ērtāko un/vai lētāko piegādes metodi, ko piedāvā Pārdevējs.

1.10      Pārdevējs neatmaksā summas, ko Pircējs samaksājis par Precēm, līdz Pircējs nav atgādājis Preces atpakaļ Pārdevējam un/vai Pircējs iesniedz pierādījumus par to, ka Preces ir nosūtīta Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš no gadījumiem notiek vispirms.

1.11.      Pircējs nekavējoties, un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikumu no Līguma saņemšanas datuma, nosūta vai piegādā Preces Pārdevējam vai citai personai ar Pārdevēja piekrišanu. Procedūra un prasības šādu Preču atpakaļatdošanai ir atrunāti Noteikumu (Pirkšanas un pārdošanas noteikumi) 7. punktā vai Atgriešanas noteikumu 3.punktā.

1.12.      Pircējs uzņemas tiešās izmaksas par preču atdošanu, atgriešanu atpakaļ, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas uzņemas Pārdevējs.

1.13.      Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

 

 

2.     Preču kvalitāte un garantijas

2.1.        Pārdevējs garantē preču kvalitāti (kvalitātes garantija atbilstoši LR likumdošanai).

2.2.        Katra E-veikalā pārdoto preču īpašības ir aprakstītas to produkta aprakstā “Informācija par precēm”.

2.3.        Pārdevējs nav atbildīgs par Precēm, kas E-veikalā neatbilst tās patiesajai krāsai, formai vai citiem parametriem Pircēja monitora/displeja īpašību dēļ vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles. Pircējiem ieteicams izlasīt produkta aprakstu.

2.4.        Pārdevējs dažām Precēm un/vai preču tipiem sniedz laika kvalitātes garantiju, speciālos garantijas noteikumus varat atrast pie produkta apraksta un/vai "Garantijas noteikumi”. Pircējs var arī sazināties ar Pārdevēju par konkrētas Preces garantijas periodu un noteikumiem, rakstot uz e-veikals@intercars.eu.

2.5.        Pārdevēja nodrošinātā garantija, neatbrīvo Pircēju un/vai neierobežo Pircēja tiesības, par iegādātu sliktas kvalitātes Preci saskaņā ar LR Patērētāju tiesības likumu.

2.6.        Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt Preces pirkuma cenu, salabot produktu vai kā citādi likvidēt Preces trūkumus, ja Prece neatbilst tās garantijas nosacījumiem vai prasībām.

 

3.     Preču atgriešana un nomaiņa

3.1.        Preču atgriešanas, nomaiņas vai garantijas iestāšanās gadījumā, Preču apmaiņa, atgriešana, naudas kompensācija ir iespējama tikai tad, ja Pircējs uzrāda pirkuma apliecinošu dokumentu, ka Prece ir iegādāta Pārdevēja E-veikalā un garantijas gadījumā, arī aizpildītu garantijas talonu. 

3.2.        Preces maiņas, kā arī Preces atgriešanas Pārdevējam – neaizvietojot Preci pret  piemērotu Preces aizstājēju, gadījumos iestājās Pircēja atteikums no Līguma, kas var iestāties sekojošā kārtībā:

3.2.1.     Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no mirkļa, kad tas iegādāto Preci saņēmis to atgriezt un/vai aizstāt/apmainīt pret citu Preci Pārdevēja norādītā vietā, tai skaitā Pārdevēja filiālē Rīgā, Karļa Ulmaņa gatvē 2, LV-1004, vai arī uzzināt iespēju nogādāt preces rakstot uz e-pastu: e-veikals@intercars.eu vai zvanot uz +371 6331 9999. Par Preces maiņu vai atgriešanu jāsazinās ar Pārdevēju ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Preču saņemšanas rakstot uz  e-veikals@intercars.eu vai zvanot uz +371 6331 9999. Preces maiņai Pārdevējs piekrīt, tad;

3.2.2.     Ja maiņas rezultātā izveidojusies starpība starp maināmajām preču cenām, tad Pircējam ir jāmaksā Pārdevējam starpības apmērs, bet ja starpības apmērs jāapmaksā Pārdevējam, tad tas veiks apmaksu ar tādu pašu apmaksas metodi kā veicis Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā;

3.2.3.     Ja Pārdevējs nav piedāvājis  alternatīvās maiņas Preces, Pircējam ir tiesības, MK noteiktajā termiņā, atgriezt Preci Pārdevējam un atgūt samaksāto cenu par to. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto apmēru par attiecīgo Preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tā atgriezta;

3.2.4.     Pircējam par vēlmi mainīt un/vai atgriezt Preci ir jāinformē Pārdevējs. Pircējam ir jāsniedz apmaiņas/atgriešanas pieprasījums rakstiskā veidā, e-pasta priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu e-veikals@intercars.eu, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pircējs saņēmis attiecīgo, lai nenokavētu MK termiņu, pēc Pircēja ziņas saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūtīt apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

3.2.5.     Pircējs var samainīt Preces tikai tad, ja Prece nav tikusi izmantota, tā nav sabojāta, ir saglabātas Preces patēriņa īpašības, tai skaita arī saglabāts Preces komerciālais izskats (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves, utt.,), un Pircējam ir Preces pirkumu apliecinošs dokuments.

3.2.6.     Visas atgrieztās Preces, papildus noteikumiem, kas minēti 3.2.5 punktā, jāatgriež tā, lai būtu saglabājušās autentiskās etiķetes, aizsardzības iepakojums kā arī saglabājot un saturot tos pašus aksesuārus brīdī, kad Prece tika pārdota. Atpakaļ nosūtītajām/nodotajām Precēm jābūt atbilstošajā un oriģinālajā iepakojumā, kas ir labā pārdošanas stāvoklī (ar instrukcijā un garantijām, ja piegādātas ar Preci), ar tādu pašu sastāvu un svaru, kādā šo Preci ieguvis Pircējs. Tajā pašā laikā arī dāvanas (papildus akciju pielikumi pie Preces) ir jāatdod, kas saņemtas kopā ar Preci;

3.2.7.     Atgriežamās Preces Pircējs nodod Pārdevējam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot atpakaļ tās izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai klātienē. Preces ir jāatgriež Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot šā Līguma 3.2.4. punkta kārtībā - rakstiskā veidā e-pasta priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: e-veikals@intercars.eu. Pircējam piegādājot smagās Preces (lai novērtētu, modificētu, mainītu, labotu vai atgrieztu preču kvalitātes dēļ) un ne tikai tās, Pārdevējs patur tiesības sazināties ar Pircēju telefoniski, lai informētu par Preču piegādes adresi.

3.2.8.     Atgriežot Preces pa pastu vai ar kurjeru, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un Preces jāiesaiņo pareizi, lai sūtījuma laikā Prece netiktu bojāta. Pārdevējs neatmaksā naudu par Precēm, kas tika sabojātas nosūtīšanas brīdī. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas tika piegādāti nepareizi, uz nepareizi norādītu adresi, vai, ja Preces sūtījums tiek nozaudēts vai sabojāts pārvadāšanas laikā;

3.2.9.     Pircējam, kas atgriež Preces kvalitatīvā un pieņemamā kondīcijā, Pārdevējs atgriež tikai naudu, kas samaksāta par Preci un piegādi Pircējam, ko sedzis Pircējs.

3.2.10.   Pircēja Preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs. 

3.2.11.   Pēc preču saņemšanas un to kvalitātes/kondīcijas novērtēšanas Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Preces tiek nodotas Pārdevējam.

3.3.        Pārdoto preču trūkumi/defekti tiek novērsti, vai Prece apmainīta pret kvalitatīvu Preci saskaņā ar Garantijas noteikumiem un LR likumā noteiktajām normatīvam.

3.3.1.     Ja Pircējs iegādājās Preces ar trūkumiem, un tas tika atzīmēts produkta nodošanas - pieņemšanas aktā (ja neatbilst noteikumiem, kas piemērojami Atgriešanas noteikumu 3.1.punktā), vai Preces bijusi nepiemērotā kvalitātē - konstatēts ražošanas defekts, vai neatbilst ražotāja specifikācijām, Pircējs pēc savas izvēles var pieprasīt:

3.3.1.1. ka Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš Preces defektus, ja  tos var novērst;

3.3.1.2. samazinātu pirkuma cenu;

3.3.1.3. aizstāt Preci ar līdzīgu, atbilstošas kvalitātes Preci, neskaitot gadījumus ja trūkumi/defekti ir nebūtiski un/vai radušies Pircēja vainas dēļ;

3.3.1.4. atmaksāt samaksāto cenu un atcelt pirkuma Līgumu, gadījumos, kad pārdotā Prece ir nekvalitatīva un kalpo par pamatu šā Līguma izbeigšanai;

3.3.2.     Pircējs var izvēlēties tikai vienu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti Līguma 3.3.1. Punktā. Pircējam ir jānorāda viens no 3.3.1.punktiem savā pieteikumā par Preces trūkumiem/defektiem, pieteikumā arī jāmin konkrēts preču pirkuma dokuments, kas apliecina tās iegādi un garantijas dokumenti (ja tie ir izdoti papildus);

3.3.3.     Ja Pircējam nav iespējas īstenot savu tiesiskās aizsardzības līdzekli, Pārdevējs ierosina alternatīvu 3.3.1. punktā paredzētajai metodei. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Turklāt Pircējam nav tiesību izbeigt Līgumu, ja preču trūkums/defekts ir nenozīmīgs un nav būtisks Līguma pārkāpums;

3.3.4.     Pircējam ir jāmaksā par piegādes izmaksām par Preces atgriešanu, ja Pārdevējs pārliecinās, ka atgrieztā Prece ir atgriezta nepietiekamas kvalitātes (rūpnīcas defekta) dēļ, Pārdevējs atgriež atbilstošas piegādes un atgriešanas izmaksas, kas radās Pircējam;

3.3.5.     Ja Pircējs izvēlas atgriezt bojāto produktu Pārdevējam, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par sliktas kvalitātes Preci, un ja preču Pircējs nav atpakaļ iesniedzi vēl Preces Pārdevējam, tad šī atmaksas periods  tiek uzsākts no dienas, kad Preces atgrieztas atpakaļ Pārdevējam;

3.3.6.     Pārdevējs noraida Pircēja pretenzijas par nekvalitatīvo Preci gadījumā, ja šīs pretenzijas ir izteiktas produkta garantijas perioda beigās (neskaitot gadījumus, kad Pircējs var pierādīt, ka defekts radies pirms Prece nonākusi pie Pircēja, preču pārvadāšanas procesā, vai no citiem iemesliem kas izriet no Pārdevēja atbildības), un, ja Preces tīši vai nolaidības dēļ tika bojātas pēc to nodošanas Pircējam, vai arī, ja Preces tiek bojātas preču lietošanas rezultātā, nelietošanas rezultātā, vai netiek ievēroti Preces uzglabāšanas noteikumi, kā arī tad, ja Preces, izmantotas neatbilstoši citiem garantijā minētajiem noteikumiem.

3.4.        Ja Pircējam nav piegādātas Preces, pēc Pārdevēja e-pasta par apliecinājuma par preces piegādi un rēķina saņemšanas. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs par šo notikumu pa e-pastu: 
e-veikals@intercars.eu vai zvanot uz E-veikalu pa tālruni. Pārdevējs uz sava rēķina apņemas aizstāt attiecīgās Preces un/vai aizstāt tās ar piemērotām Precēm. Noteikumu 3.1. Punkts attiecīgi attiecas uz šādu preču atdošanu un apmaiņu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad Kurjers ir piegādājis Preci Pircējam un/vai to pieņēmusi cita persona.

3.5.        Pārdevējs informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās Preces vērtības zudumu Pārdevējs patur tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Pircēju par Pārdevējam radīto zaudējumu segšanu, kas radusies Pircēja rīcības rezultātā.